“Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Pedagogisch beleid

De pedagogisch medewerker is degene die vorm geeft aan het pedagogisch beleid in het werk met de kinderen op Little World. De pedagogisch medewerker is hierin de belangrijkste factor. Alle pedagogisch medewerkers hebben kennis van de ontwikkeling van kinderen, van verzorging, gezonde voeding en hygiëne. Dit beschouwen we als basiskennis verworven door hun opleiding.

Scholing vinden wij zeer belangrijk en daarom bieden wij onze medewerkers verschillende opleidingen en cursussen aan om hun pedagogisch kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen.
Iedere medewerker van Little World is tevens in het bezit van een diploma Kinder-EHBO/ Bedrijfshulpverlener. Zij hebben allen deelgenomen aan de cursus tot bedrijfshulpverlener i.c.m. EHBO aan Kinderen.
Het in de praktijk vertalen van de pedagogische visie zoals Gordon en het uitvoeren van de doelstellingen en de uitgangspunten, vraagt de volgende belangrijke competenties van de pedagogisch medewerker:

 • Flexibiliteit en creativiteit: mogelijkheden zien en benutten. Zowel intern als extern.
 • Elkaars kwaliteiten kunnen, durven en willen benutten.
 • Interactievaardigheden en communicatieve vaardigheden, gericht op de kinderen, ouders en collega’s.
 • Ervoor zorgdragen dat de ouder zijn/haar kind in vertrouwde handen weet.
 • Samenwerking met: collega’s, externe organisaties of personen.
 • Open staan voor andere ideeën, andere meningen, andere culturen. Respect voor de kinderen, de ouders en voor elkaar.
 • Reflectie op het eigen werk en het eigen handelen: het waarom en “waarom zo” ter discussie durven en kunnen stellen. Feedback kunnen ontvangen en durven geven. Vanzelfsprekendheden kunnen loslaten. Durven en kunnen veranderen.
 • Besef en bewustzijn van de rol – en van de daarbij behorende voorbeeldfunctie – voor kinderen. Zowel in het omgaan met kinderen als met collega-teamleden en andere volwassenen.
 • Een positieve houding en een positieve benadering van kinderen.
 • Een sensitieve en responsieve houding: goed kijken naar de kinderen om het kind te leren kennen en aan te voelen wat elk kind nodig heeft. Praten en uitleggen op het niveau van de kinderen: vertellen wat je doet en wat je ziet.
 • Kinderen de ruimte kunnen en durven geven om zich te ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden hierbij aanreiken. Een stimulerende omgeving bieden.

Specifiek bij baby’s:

 • goed kijken en luisteren
 • oog hebben voor de eigenheid en het unieke van elke baby
 • met je volle aandacht bij de baby zijn
 • geduld, de baby de tijd geven om te reageren
 • zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet

Specifiek bij dreumesen en peuters:

 • respect voor de autonomie van het kind: ruimte geven
 • emotionele ondersteuning bieden
 • structuur bieden en grenzen stellen
 • begeleiden van interacties van kinderen

Samen

Respect en gelijkwaardigheid
Korte lijnen en laagdrempelig
Betrokken
Eerlijk en open

Groei

Gezonde en uitdagende leeromgeving
Professionaliteit
Spelenderwijs ontwikkelen
De wijde wereld ontdekken

Eigen-Wijsheid

Op je eigen tempo
Iedereen is uniek
Gezien en gehoord worden
Positief zelfbeeld en zelfvertrouwen

Knus

Geborgenheid
Huiselijk
Warm
Speels en enthousiast